มุมมันห้องสมุด RU : การใช้บริการยืม-คืนหนังสือ

สำนักหอสมุดกลาง, มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มุมมันห้องสมุด RU , การบริการ, ยืม-คืนหนังสือ, ห้องสมุดม.ราม